Ανακοίνωση για τις εξετάσεις του Ιουνίου 2016 στο μάθημα της "Εισαγωγής στην οθωμανική ιστορία"

Τα «θέματα» στα οποία θα κληθούν να απαντήσουν οι φοιτητές/φοιτήτριες που θα πάρουν μέρος στις εξετάσεις του Ιουνίου 2016 θα περιέχουν τα εξής:
ΟΜΑΔΑ Α: Δέκα (10) ερωτήσεις που επιδέχονται σύντομη απάντηση. Κάθε σωστή απάντηση θα βαθμολογηθεί με 5 μονάδες της κλίμακας 1-100. Επομένως, οι 10 σωστές απαντήσεις θα βαθμολογηθούν με 50 μονάδες συνολικά.
ΟΜΑΔΑ Β: Ένα (1) θέμα ανάπτυξης. Η σωστή απάντηση θα βαθμολογηθεί με 25 μονάδες της κλίμακας 1-100.
ΟΜΑΔΑ Γ: Ένα (1) θέμα που απαιτεί την επεξεργασία ενός αποσπάσματος από«πηγή». Η σωστή απάντηση θα βαθμολογηθεί με 25 μονάδες της κλίμακας 1-100.
Επομένως, το σύνολο των μονάδων που μπορεί να συγκεντρώσει ο/η κάθε εξεταζόμενος/η είναι 100 μονάδες.
Εφόσον οι απαντήσεις που θα δώσει ο/η εξεταζόμενος/η στις τρεις παραπάνω ομάδες ερωτήσεων βαθμολογηθούν τουλάχιστον με 35 μονάδες, σ’ αυτές θα προστεθεί ο βαθμός που έλαβε στις εξετάσεις της «προόδου», ο οποίος κυμαίνεται από 0 ως 20 μονάδες της κλίμακας 1-100.
ΟΜΑΔΑ Δ: Περιλαμβάνει ερωτήσεις στα δύο λογοτεχνικά βιβλία που έχω υποδείξει, για να τα διαβάσουν όσοι το επιθυμούν. Ο βαθμός που θα λάβει η σωστή απάντηση είναι 10 μονάδες της κλίμακας 1-100. Ο βαθμός αυτός θα προστεθεί στο βαθμό που θα λάβει ο/η εξεταζόμενος/η, εφόσον οι απαντήσεις στις τρεις πρώτες ομάδες έχουν βαθμολογηθεί τουλάχιστον με τέσσερα (4).
 
ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016
Στις εξετάσεις του Ιουνίου 2016 οι εξεταζόμενοι θα κληθούν να αναπτύξουν ένα από τα παρακάτω θέματα:
1)     Ποιους θρησκευτικούς τίτλους έλαβαν κατά καιρούς οι σουλτάνοι από τον 15ο αι. ως το 1924; Να εξηγήσετε τους λόγους για τους οποίους έλαβαν αυτούς τους τίτλους και πώς τους χρησιμοποίησαν. Ποια απήχηση είχε στον μουσουλμανικό κόσμο η οικειοποίηση των τίτλων αυτών από τους σουλτάνους; Πότε και πώς οι σουλτάνοι έχασαν οριστικά τους θρησκευτικούς τους τίτλους;
2)     Ποια ήταν τα σημαντικότερα καθήκοντα του σουλτάνου, σύμφωνα με τις οθωμανικές πολιτειακές αντιλήψεις;
3)     «Ντεβσιρμέ»: Πότε περίπου καθιερώθηκε; Πώς το οθωμανικό κράτος δικαιολογούσε το devsirme; Με ποιον τρόπο γινόταν η στρατολόγηση; Ποιους στρατολογούσαν και ποιους όχι; Ποια κριτήρια χρησιμοποιούνταν κατά τη στρατολόγηση; Ποια εκπαίδευση έπαιρναν οι στρατολογούμενοι; Ποια η τύχη/εξέλιξη τους μετά από την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης; Πότε περίπου και για ποιους λόγους παρήκμασε αυτό το σύστημα και εγκαταλείφτηκε;   Ποιες συνέπειες είχε η παρακμή του συστήματος στη διοίκηση και στο στρατό του οθωμανικού κράτους;
4)     Μεγάλος Βεζίρης: Ποια η κοινωνική προέλευση του; Ποιος ήταν κατά καιρούς ο ρόλος του στη διοίκηση του κράτους; Ποιες οι αρμοδιότητές του; Ποιους περιορισμούς αντιμετώπιζε ο Μ. Βεζίρης στην άσκηση της εξουσίας του; Ποιοι δεν υπάγονταν στη δικαιοδοσία του Μ. Βεζίρη; Πότε περίπου και για ποιους λόγους καταργήθηκε το συγκεκριμένο αξίωμα;
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την καλύτερη και πληρέστερη προετοιμασία των θεμάτων πρέπει να ανατρέξετε στα εγχειρίδια του Χ. Ιναλτζίκ, Η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η κλασική εποχή, 1300-1600, Αθήνα 1995 και του D. Quataert, Η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Οι τελευταίοι αιώνες, 1700-1922, Αθήνα 2006. Επίσης, πρέπει να ανατρέξετε και στις σημειώσεις του διδάσκοντα, οι οποίες είναι αναρτημένες στο e-class. 

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Δ.Π.Θ.

Επικοινωνία

Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας

Παναγή Τσαλδάρη 1
Κομοτηνή, 69100

Τηλ: 25310-39462
Fax: 25310-39483

Email: secr@he.duth.gr

 

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.