Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα ΠΠΣ Τμήματος

Τα μαθησιακά αποτελέσματα εκάστου μαθήματος βρίσκονται αναλυτικά στο σχετικό αρχείο με τα Περιγράμματα Μαθημάτων. Στο σημείο αυτό θα συνοψιστούν τα συνολικά Μαθησιακά Αποτελέσματα του Προγράμματος Σπουδών (ΠΙ) του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας.
Σύμφωνα με τον Οδηγό σχεδιασμού και ανάπτυξης Μαθησιακών Αποτελεσμάτων (ΕΟΠΠΕΠ, Αθήνα : Σεπτέμβριος 2015, σ. 16)
«Στα προγράμματα σπουδών, τα μαθησιακά αποτελέσματα προσδιορίζουν τους συνολικούς στόχους, τα γενικά και ειδικά αποτελέσματα ενός προγράμματος σπουδών στο σύνολό του (…). Τα μαθησιακά αποτελέσματα που περιγράφονται σε επίπεδο προγράμματος σπουδών αποτελούν τη σημαντικότερη παράμετρο για το τι αναμένεται να γνωρίζει και να είναι σε θέση να εφαρμόζει ένας εκπαιδευόμενος στο τέλος ολόκληρου του προγράμματος . Συχνά συνιστούν το «προφίλ του προσόντος». Για το λόγο αυτό, διατυπώνονται με έναν γενικό τρόπο που λαμβάνει υπόψη όλα τα μαθησιακά αποτελέσματα, τα οποία προκύπτουν από τις επιμέρους ενότητες ή τα μαθήματα του συνολικού προγράμματος».
Με αφετηρία την οδηγία αυτή, τα Μαθησιακά Αποτελέσματα του Προγράμματος Σπουδών (ΠΙ) του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας θα μπορούσαν να συνοψιστούν ως εξής:
1) Τι αναμένεται να γνωρίζει ένας απόφοιτος του ΤΙΕ :

 • Την εξέλιξη του ανθρώπινου είδους από την εμφάνισή του μέχρι την εξελικτική επικράτηση του σύγχρονου ανατομικά ανθρώπου,
 • Την ιστορική, δημογραφική και πολιτισμική εξέλιξη του ανθρώπου αυτού από την εμφάνιση του μέχρι σήμερα, με έμφαση στην Ευρώπη, την «καθ’ ημάς Ανατολή» και την Μεσόγειο, τα Βαλκάνια και την Ελλάδα
 • Την επιστημονική μεθοδολογία της έρευνας στην Ιστορία και τις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες, με τη χρήση και αξιοποίηση αρχαιολογικών τεκμηρίων, γραπτών πηγών όλων των τύπων, ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων αλλά και προφορικών μαρτυριών, καθώς και την επιστημολογική συζήτηση γύρω από την μεθοδολογία της επιστημονικής έρευνας
 • Τις μεθόδους διδασκαλίας της Ιστορίας και των συναφών ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών, καθώς και την επιστημολογική συζήτηση γύρω από την μεθοδολογία της διδασκαλίας των επιστημών αυτών
 • Τη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας (ΤΠΕ) τόσο στον ερευνητικό όσο και στον διδακτικό σχεδιασμό και αντίστοιχα την υλοποίηση ερευνητικών και διδακτικών στόχων
 • Τις σύγχρονες επιστημονικές αρχές και μεθόδους της παιδαγωγικής, καθώς και την επιστημολογική συζήτηση γύρω απ’ αυτές
 • Τη διαχρονική εξέλιξη της τέχνης, συμπεριλαμβανομένης της λογοτεχνίας, καθώς και τα απαραίτητα εφόδια για την αισθητική της αποτίμηση
 • Την επιστημονική ορολογία της Ιστορίας και των συναφών ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών σε τουλάχιστον μία ευρωπαϊκή γλώσσα

2) Τι αναμένεται να είναι σε θέση να εφαρμόζει ένας απόφοιτος του ΤΙΕ

 • Τη συνθετική αναπαραγωγή της επιστημονικής γνώσης για την Ιστορία και τον πολιτισμό και την κριτική της αποτίμηση
 • Τη διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας, είτε αυτοδύναμα είτε στο πλαίσιο μεταπτυχιακών εκπαιδευτικών θεσμών, στα επιστημονικά πεδία του Τμήματος
 • Το σχεδιασμό και την υλοποίηση της διδασκαλίας της Ιστορίας και του πολιτισμού (λογοτεχνίας, τέχνης κ.λπ.) στην τυπική Β/θμια Εκπαίδευση ως φιλόλογος
 • Την αποτελεσματική παιδαγωγική καθοδήγηση προ-εφήβων και εφήβων στο πλαίσιο του δημόσιου ή ιδιωτικού σχολικού θεσμού αλλά και της άτυπης και μη τυπικής εκπαίδευσης
 • Το σχεδιασμό και την υλοποίηση μουσειακών εκθέσεων και την έγκυρη παροχή επιστημονικής συμβουλευτικής καθοδήγησης σε φορείς πολιτιστικής διαχείρισης (μουσεία, πολιτιστικούς συλλόγους κ.λπ.)
 • Το σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων ξενάγησης σε αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία, νεότερα και σύγχρονα μνημεία, ιστορικούς χώρους κ.λπ.
 • Τη σύνθεση και συγγραφή άρτιων επιστημονικών αλλά και εκλαϊκευτικών κειμένων ευρύτερης χρήσης (π.χ. αρθρογραφία) τόσο στα επιστημονικά πεδία του Τμήματος όσο και σε γενικότερα ζητήματα κοινωνικού, πολιτικού, πολιτισμικού ή άλλου προβληματισμού με τη χρήση, όπου αυτό απαιτείται, της επιστημονικής τεχνογραφίας
 • Τη διοργάνωση αλλά και το συντονισμό δημόσιων συζητήσεων με θέμα την Ιστορία και τον πολιτισμό εν γένει καθώς και την παρουσίαση σχετικών βιβλίων και συγγραμμάτων επιστημονικού ή εκλαϊκευτικού χαρακτήρα.

Για την αναλυτική παρουσίαση των μαθησιακών αποτελεσμάτων των μαθημάτων του ΠΠΣ ανοίξτε το επισυναπτόμενο αρχείο που ακολουθεί.

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.