Δομή Συμβουλευτικής και Προσβασιμότητας

Δομή Συμβουλευτικής και Προσβασιμότητας (ΔοΣυΠ)
H Δομή Συμβουλευτικής και Προσβασιμότητας (ΔοΣυΠ) του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης ιδρύθηκε με την υπ’ αριθμ. 40/51/12.12.2017 Απόφαση της Συγκλήτου. Άρχισε να λειτουργεί το 2018 και κατά την αρχική φάση της λειτουργίας της χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2014-2020, μέσω της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών Δ.Π.Θ».
Σκοπός
Η προαγωγή της εποικοδομητικής μάθησης, της ακαδημαϊκής επιτυχίας και της κοινωνικοποίησης των φοιτητών του Δ.Π.Θ., με ιδιαιτερότητες και αναπηρίες.
Στόχος

 • Η ισότιμη πρόσβαση στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες φοιτητών με ιδιαιτερότητες και αναπηρίες, μέσα από την προσαρμογή του περιβάλλοντος εκπαίδευσης, την αξιοποίηση υποστηρικτικών τεχνολογιών πληροφορικής και την παροχή υπηρεσιών διευκόλυνσης της πρόσβασης στους χώρους και στη γνώση.
 • Η προσωπική ανάπτυξη και η βελτίωση της κοινωνικής ζωής των φοιτητών με ιδιαιτερότητες και αναπηρίες, μέσα και έξω από τους χώρους εκπαίδευσης.

Ειδικότερα, στη Δομή Συμβουλευτικής και Προσβασιμότητας αναπτύσσονται δράσεις για την αντιμετώπιση προβλημάτων που αφορούν στα παρακάτω θέματα:

 • Σπουδές: μαθησιακές δυσκολίες, δυσκολίες στη μελέτη και κατανόηση, δυσκολίες στη λήψη αποφάσεων, αδυναμία συγκέντρωσης, άγχος εξετάσεων, ασυμβατότητες εκπαιδευτικών χώρων, μέσων και υλικών λόγω αναπηρίας.
 • Ακαδημαϊκή ζωή: δυσκολίες προσαρμογής στο εκπαιδευτικό περιβάλλον, δυσκολίες στην οργάνωση και διαχείριση χρόνου, αρνητική στάση προς το αντικείμενο σπουδών.
 • Κοινωνική ζωή: δυσκολίες στις φιλικές και οικογενειακές σχέσεις, απομόνωση, χαμηλή αυτοεκτίμηση, δυσκολίες αποδοχής και ένταξης στο κοινωνικό περιβάλλον.
 • Άλλα προβλήματα: ψυχοσωματικές διαταραχές, συναισθηματικά προβλήματα, εξαρτήσεις.

Η Κεντρική Υπηρεσία της ΔοΣυΠ έχει έδρα την Κομοτηνή και Παραρτήματα στις πόλεις της Ξάνθης, της Αλεξανδρούπολης και της Ορεστιάδας.
Επιβλεπεται επιστημονικά από μέλη Δ.Ε.Π. με αντικείμενο συναφές του έργου της και αποτελείται από το Τμήμα Συμβουλευτικής και Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης και το Τμήμα Προσβασιμότητας.
Τμήμα Συμβουλευτικής και Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης
Το Τμήμα στελεχώνεται από Ψυχίατρο, Ψυχολόγους και Κοινωνικούς Λειτουργούς.
Προσφερόμενες υπηρεσίες: ατομική και ομαδική συμβουλευτική, οργάνωση σεμιναρίων και εργαστηρίων με βιωματικό και διαδραστικό χαρακτήρα, υλοποίηση δράσεων πρόληψης και ευαισθητοποίησης σε θέματα ψυχικής υγείας, οργάνωση δικτύου εθελοντών συμμετοχή σε δράσεις κοινωνικοποίησης και πρωτοβουλίες εθελοντικής προσφοράς και συνεργασία με φορείς της κοινότητας που έχουν συναφείς στόχους.
Τμήμα Προσβασιμότητας
Το Τμήμα στελεχώνεται από Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς και Μηχανικούς Υπολογιστών.
Προσφερόμενες υπηρεσίες:

 1. Ηλεκτρονική προσβασιμότητα: προσαρμογή του περιβάλλοντος εκπαίδευσης,  με την  με αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων προσβασιμότητας, σχεδιασμός προσβάσιμων σταθμών εργασίας βιβλιοθηκών και διαδικτύου, διαμόρφωση ψηφιακού περιβάλλοντος για δράσεις συμβουλευτικής, ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και προσβασιμότητας, μετατροπή εκπαιδευτικού υλικού και συγγραμμάτων σε προσβάσιμη μορφή, εξατομίκευση υποστηρικτικής τεχνολογίας ανά αιτούντα φοιτητή και εκπαίδευση στη χρήση υποστηρικτικών τεχνολογιών και λογισμικού.
 2. Προσβασιμότητα σε Κτίρια & Υποδομές του Δ.Π.Θ.: μελέτη προσβασιμότητας κτιρίων και λοιπών υποδομών, αξιολόγηση τροποποιήσεων για τη βελτίωση της προσβασιμότητας στα κτίρια του Δ.Π.Θ και παροχή τεχνογνωσίας σε άλλους φορείς

Στοιχεία Επικοινωνίας:

 • Τηλεφωνικό κέντρο (για όλες τις πόλεις): 25310-39050, 39163
 • Email: dosyp@duth.gr 
 • Website: dosyp.duth.gr
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.