Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Α. Διάρθρωση

Το Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΣ) του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας (ΤΙΕ), από το ακαδημαϊκό έτος 2011-12, διαρθρώνεται ως εξής:

Στο ΤΙΕ θεραπεύονται δύο επιστήμες, η Ιστορία και η ΕθνολογίαΌπως κάθε επιστήμη μπορεί να επιμεριστεί σε γνωστικά αντικείμενα – επιμέρους επιστημονικά πεδίαέτσι και στο ΤΙΕ μπορούμε να εξειδικεύσουμε τις δύο επιστήμες ως εξής:

Α. Επιστήμη

Γνωστικά αντικείμενα

Ιστορία

 

Αρχαία Ελληνική Ιστορία

Ρωμαϊκή Ιστορία

Βυζαντινή Ιστορία

Μεσαιωνική Ευρωπαϊκή Ιστορία

Νεότερη και Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Ιστορία

Ιστορία των Βαλκανικών Λαών

Ιστορία του Νέου, Νεότερου και Σύγχρονου Ελληνισμού

Ιστορία του Ισλαμικού Κόσμου

Οθωμανική Ιστορία

Θεωρία και Μεθοδολογία της Ιστορίας

Β. Επιστήμη

Γνωστικά αντικείμενα

Εθνολογία

 

Φυσική Ανθρωπολογία

Λαογραφία

Κοινωνική και Πολιτισμική Ανθρωπολογία

Ανθρωπογεωγραφία

Δημογραφία

Αρχαιολογία

Σημειωτική

Ποσοτικές και ποιοτικές μέθοδοι έρευνας στις κοινωνικές επιστήμες

Με βάση το παραπάνω διάγραμμαεντάσσονται στο ΠΣ του ΤΙΕ 16 συνολικά γνωστικά αντικείμενα, 9 από την Ιστορία και 7 από την Εθνολογία, στα οποία προστίθενται 2 ειδικά εισαγωγικά μαθήματα με θοδολογίας της επιστημονικής έρευνας, 1 για την Ιστορία και 1 για την Εθνολογία.

Β. Ζώνες μαθημάτων

Κάθε γνωστικό αντικείμενο επιμερίζεται σε ειδικότερες επιστημονικές θεματικές – «μαθήματα». Ωστόσοτα μαθήματα του προγράμματος σπουδών δεν προέρχονται μόνο από τα γνωστικά αντικείμενα στα οποίαεπιμερίζονται οι δύο επιστήμες του Τμήματοςαλλά και από εκείνα που προέρχονται από βοηθητικές επιστήμες της Ιστορίας και της Εθνολογίας (π.χ. φιλολογικά μαθήματαΠαλαιογραφίαΙστορία της Τέχνης κ.λπ.) ή ακόμη από τις επιστήμες της αγωγής και της διδακτικήςμε δεδομένο ότι οι απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ για την πρόσληψη εκπαιδευτικών (ΠΕ 02 – Φιλόλογοι), ανεξάρτητα από την κατεύθυνση σπουδών που θα επιλέξουν.

Με βάση τα δεδομένα αυτάτο ΠΣ του ΤΙΕ διαιρείται σε 3 «ζώνες» μαθημάτων:

Α Ζώνημαθήματα Υποχρεωτικά (Υ)

Η Α Ζώνη περιλαμβάνει 18 Υ εισαγωγικά μαθήματα στα 18 (16+2) γνωστικά αντικείμενα των δύο επιστημών που θεραπεύονται στο ΤΙΕ, κατανεμημένα στα 3 πρώτα εξάμηνα σπουδών (Α, Β, Γ). Αναλυτικά:

Εισαγωγή στην Αρχαία Ελληνική και Ρωμαϊκή Ιστορία

Εισαγωγή στη Βυζαντινή Ιστορία

Εισαγωγή στη Μεσαιωνική Ευρωπαϊκή Ιστορία

Εισαγωγή στη Νεότερη και Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Ιστορία

Εισαγωγή στην Ιστορία των Βαλκανικών Λαών

Εισαγωγή στην Ιστορία του ΝέουΝεότερου και Σύγχρονου Ελληνισμού

Εισαγωγή στην Ιστορία του Ισλαμικού Κόσμου

Εισαγωγή στην Οθωμανική Ιστορία

Εισαγωγή στην Ιστορία της Τέχνης

Θεωρία και Μεθοδολογία της Ιστορίας

Εισαγωγή στη Φυσική Ανθρωπολογία

Εισαγωγή στη Λαογραφία

Εισαγωγή στην Κοινωνική και Πολιτισμική Ανθρωπολογία

Εισαγωγή στην Ανθρωπογεωγραφία

Εισαγωγή στη Δημογραφία

Εισαγωγή στην Αρχαιολογία

Εισαγωγή στη Σημειωτική

Ποσοτικές και ποιοτικές μέθοδοι έρευνας στις κοινωνικές επιστήμες

Το εξάμηνο στο οποίο διδάσκεται το κάθε μάθημα εμφαίνεται στον αναλυτικό κατάλογο των μαθημάτων.

Β Ζώνημαθήματα Υποχρεωτικά κατ’ Επιλογή (ΥΕ)

Στη Β Ζώνη μαθημάτων περιλαμβάνονται 16 μαθήματα ΥΕανάλογα με την κατεύθυνση σπουδών (Ιστορία ή Εθνολογία) που θα επιλέξει ο φοιτητής / η φοιτήτρια με το πέρας του Γ εξαμήνου της φοίτησής του / της στο ΤΙΕ. Από αυτά τα 12 θα είναι από την κατεύθυνση που θα επιλέξει και τα υπόλοιπα 4 από την άλλη κατεύθυνσηΤα μαθήματα ΥΕ θα επιλέγονται από κατάλογο μαθημάτων ανά γνωστικό αντικείμενοπου θα καταρτίζεται κάθε έτος με βάση τις προτάσεις των μελών ΔΕΠ του Τμήματος και θα εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος. Ο κατάλογος θα περιλαμβάνει διπλάσιο τουλάχιστον αριθμόμαθημάτων από αυτά που είναι υποχρεωμένοι να επιλέξουν οι φοιτητές / φοιτήτριες του ΤΙΕ.

Στον κατάλογο των ΥΕ μαθημάτων μπορούν να περιλαμβάνονται και μαθήματα άλλων Τμημάτωνεφόσον το κάθε μέλος ΔΕΠ του Τμήματοςεισηγηθεί τεκμηριωμένα την αναγκαιότητα εισαγωγής τους στονκατάλογο των ΥΕ μαθημάτων και εγκριθεί από τη ΓΣ του Τμήματος.

Κάθε φοιτητής / φοιτήτρια του ΤΙΕ μπορεί να επιλέξει ΥΕ μαθήματα από οποιοδήποτε γνωστικό αντικείμενο και των δύο κατευθύνσεωνΩστόσοδεν μπορεί να επιλέξει περισσότερα από 3 μαθήματα ανά γνωστικό αντικείμενοΕπομένωςαν κάποιος / κάποια επιλέξει την Κατεύθυνση Ιστορίαςοφείλει να επιλέξει 12 μαθήματα από 4 τουλάχιστον γνωστικά αντικείμενα της Ιστορίας (3Χ4=12) και 4 μαθήματα από 2 τουλάχιστον γνωστικά αντικείμενα της Εθνολογίας (3+1=4 ή 2+2=4). Αντίστοιχααν κάποιος / κάποια επιλέξει την Κατεύθυνση Εθνολογίαςοφείλει να επιλέξει 12 μαθήματα από 4 τουλάχιστον γνωστικά αντικείμενατης Εθνολογίας (3Χ4=12) και 4 μαθήματα από 2 τουλάχιστον γνωστικά αντικείμενα της Ιστορίας (3+1=4). Οι παραπάνω αριθμοί μαθημάτων είναι ενδεικτικοί.

Γ Ζώνημαθήματα Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ)

Στη Γ Ζώνη μαθημάτων περιλαμβάνονται 14 μαθήματα ΕΕτα οποία επιλέγονται από σχετικό κατάλογο που θα καταρτίζει κάθε έτος και θα εγκρίνει η Γενική Συνέλευση του Τμήματοςμετά από σχετικές προτάσειςτων μελών ΔΕΠ του ΤμήματοςΤα μαθήματα αυτά μπορούν να προέρχονται από:

  • Μαθήματα ΥΕI (Ιστορίας) ή ΥΕ E (Εθνολογίας) που δεν επελέγησαν από κάποιο φοιτητή ή φοιτήτρια
  • Μαθήματα ΕΕ που προσφέρονται από το Τμήμα
  • Μαθήματα άλλων Τμημάτων του ΔΠΘ
  • Μαθήματα προγράμματος ανταλλαγών ( Erasmus)

Τα μαθήματα των Ζωνών Β και Γ δεν κατανέμονται σε συγκεκριμένα εξάμηνα σπουδών.

Με άλλα λόγια, κάθε φοιτητής ή φοιτήτρια του ΤΙΕ μπορεί μετά το τέλος του υποχρεωτικού προγράμματος των 3 πρώτων εξαμήνων να καταρτίσει το δικό του /δικό της ιδιαίτερο πρόγραμμα ανάλογαμε τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά του /της .

Κάθε φοιτητής ή φοιτήτρια του ΤΙΕ, ωστόσο, οφείλει για να περατώσει τις σπουδές να επιτύχει σε συνολικά 48 μαθήματα (18 Υ στα Α, Β και Γ εξάμηνα σπουδών, 16 ΥΕ και 14 ΕΕ στα Δ, Ε, ΣΤ, Ζ και Η εξάμηνα σπουδών).

Στα μαθήματα αυτά προστίθενται 8 ακόμη εξαμηνιαία μαθήματα ξένης γλώσσας, στα οποία πρέπει να επιτύχει κάθε φοιτητής ή φοιτήτρια του ΤΙΕ, χωρίς ωστόσο να λαμβάνεται υπόψη οβαθμός επιτυχίας για την εξαγωγή του τελικού μέσου όρου βαθμολογίας του πτυχίου. Επιπλέον, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο μετά από διαγνωστικές εξετάσεις, κάθε φοιτητής ή φοιτήτρια του ΤΙΕ οφείλει να συμπληρώσεις ορισμένες ώρες διδασκαλίας στο Εργαστήριο Πληροφορικής. Ο αριθμός των ωρών αυτών δε θα ξεπερνά τις 60 συνολικά στη διάρκεια των σπουδών του στο ΤΙΕ.

Δηλώσεις μαθημάτων ανά εξάμηνο

Οι φοιτητές του Α, Β και Γ εξαμήνου δηλώνουν υποχρεωτικά έξι Υποχρεωτικά μαθήματα συν ένα μάθημα ξένης γλώσσας ανά εξάμηνο (σύνολο 7 ανά εξάμηνο). Οι φοιτητές των Δ, Ε, Στ και Ζ εξαμήνων μπορούν να δηλώσουν μέχρι επτά (νέα) μαθήματα (Υποχρεωτικά Κατ’ Επιλογή και Ελεύθερης Επιλογής) συν ένα μάθημα ξένης γλώσσας ανά εξάμηνο (σύνολο 8 ανά εξάμηνο). Οι φοιτητές του Η εξαμήνου υποχρεωτικά δηλώνουν κατ’ ελάχιστο δύο (νέα) μαθήματα (Υποχρεωτικά Κατ’ Επιλογή και Ελεύθερης Επιλογής) συν ένα μάθημα ξένης γλώσσας ανά εξάμηνο (κατ’ ελάχιστο 3), αλλά μπορούν να δηλώσουν μέχρι και δεκατέσσερα (νέα) μαθήματα (Υποχρεωτικά Κατ’ Επιλογή και Ελεύθερης Επιλογής) ανά εξάμηνο. Ωστόσο το σύστημα διανομής συγγραμμάτων (Εύδοξος) επιτρέπει τη δήλωση μέχρι οκτώ συνολικά συγγραμμάτων ανά εξάμηνο.

Γ. Ειδικές διατάξεις

Α) Θεσπίζεται η υποχρεωτική εκπόνηση δύο τουλάχιστον «φροντιστηριακών εργασιών» κατά τη διάρκεια των 8 εξαμήνων σε οποιοδήποτε γνωστικό αντικείμενο ή μάθημα του ΠΣ. Οι όροι εκπόνησης των εργασιών αυτών καθορίζονται από τον εκάστοτε διδάσκοντα από τον οποίο πιστοποιείται και η επιτυχής περάτωση της εργασίας.

Β) Διατηρείται ο προαιρετικός χαρακτήρας για την εκπόνηση πτυχιακής εργασίαςΩστόσοκάθε φοιτητής ή φοιτήτρια που επιθυμεί να εκπονήσει πτυχιακή εργασία θα πρέπει να μπορεί να πιστοποιήσει ότι εκπόνησε ήδη δύο τουλάχιστον «φροντιστηριακές εργασίες» πριν την ανάληψη της πτυχιακήςΚάθε πτυχιακή εργασία θα αντιστοιχεί σε δύο εξαμηνιαία μαθήματα (ένα ΥΕ στο γνωστικό αντικείμενο στο οποίοεκπονείται και ένα ΕΕ), από την παρακολούθηση και την επιτυχή εξέταση στα οποία ο φοιτητής ή η φοιτήτρια θα απαλλάσσεταιΠτυχιακή εργασία μπορεί να αναλάβει οποιοσδήποτε φοιτητής / οποιαδήποτεφοιτήτρια του ΤΙΕ, μετά το πέρας του ΣΤ εξαμήνου σπουδώνακόμη κι αν βρίσκεται εκτός κύκλου σπουδών («επί πτυχίω»). Περισσότερες λεπτομέρειες για την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας παρατίθενταιστον Κανονισμό Διπλωματικών / Πτυχιακών Εργασιών.

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Δ.Π.Θ.

Επικοινωνία

Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας

Παναγή Τσαλδάρη 1
Κομοτηνή, 69100

Τηλ: 25310-39462
Fax: 25310-39483

Email: secr@he.duth.gr

 

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.