Εργαστήριο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Ερευνών

Το Εργαστήριο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Ερευνών ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 2017 (ΦΕΚ 5009, τ. Β΄ 9 Νομεβρίου 2018. Μετονομασία του Εργαστηρίου Παλαιογραφίας -  Συντηρήσεως Χειρογράφων και Παλαιοτύπων Βιβλίων) και εγκρίθηκε ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του.
To Εργαστήριο εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας καθώς και άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Θράκης στα γνωστικά αντικείμενα της Βυζαντινής Ιστορίας, Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Γραμματείας και Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Τέχνης.
Στους σκοπούς του Εργαστηρίου εντάσσονται:

  • η ανάπτυξη προγραμμάτων διδασκαλίας και έρευνας για μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές και μεταδιδακτορικούς ερευνητές στο πλαίσιο των γνωστικών αντικειμένων του Εργαστηρίου.
  • Η κάθε μορφής συνεργασία με Ιδρύματα Ερευνών και Ινστιτούτα, Ακαδημαϊκά Ιδρύματα, Επιστημονικούς Φορείς της ημεδαπής και αλλοδαπής, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του Εργαστηρίου, μέσα σε πνεύμα αμοιβαιότητας και συλλογικής εργασίας.
  • Η συνεργασία με φορείς του Δημοσίου, με Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου και με Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Τοπικούς Φορείς για την προώθηση των σκοπών του Εργαστηρίου. Η οργάνωση συνεδρίων, συμποσίων, ημερίδων, σεμιναρίων, διαλέξεων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, την πρόσκληση επιστημόνων και άλλων προσωπικοτήτων από την Ελλάδα και το εξωτερικό που θα συμβάλλουν στην προαγωγή των σκοπών του Εργαστηρίου.
  • Η πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων σχετικών με τα γνωστικά αντικείμενα της Βυζαντινής Ιστορίας, Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Γραμματείας και Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Τέχνης.
  • Η οργάνωση βάσεων δεδομένων που θα περιλαμβάνουν ψηφιακές υποδομές που συνδέονται με τα γνωστικά αντικείμενα με τα οποία ασχολείται.

 Το Εργαστήριο στεγάζεται στον 1ο όροφο του κτηρίου του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας.
Πρώτος Διευθυντής του εκλέχτηκε τον Νοέμβριο του 2017 από τη Συνέλευση του Τμήματος ο Γεώργιος Χρ. Τσιγάρας, Αναπληρωτής καθηγητής Ιστορίας της Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Τέχνης.
 
Διευθυντής:
Γεώργιος Χρ. Τσιγάρας
Τηλ.: 25310-39460 Fax.:25310-39430 Ξάνθης: 25410-78963
 
Μέλη Δ.Ε.Π.:
Παναγιώτα Τζιβάρα
Δημοσθένης Στρατηγόπουλος
Γεώργιος Χαριζάνης
 
Μέλος Ε.Τ.Ε.Π.: 
Χριστίνα Πουφινά
 
Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές: 
Διονύσιος Τσεντικόπουλος

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.