Ανακοίνωση για την υποστήριξη πτυχιακής εργασίας της φοιτήτριας Αντιγόνης Μπουρλίνου.

   Ανακοινώνεται ότι την Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 18.00 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί, μέσω του Συστήματος Τηλεδιάσκεψης Microsoft Teams, η παρουσίαση και υποστήριξη της Πτυχιακής Εργασίας της κ. Αντιγόνης Μπουρλίνου του Ευαγγέλου (ΑΕΜ 554354) με θέμα " Η Βυζαντινή φιλανθρωπία: ξενώνες, νοσοκομεία και άλλοι ευαγείς οίκοι ", στον ακόλουθο σύνδεσμο (link)
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a7c12d7a8fb6c4a53b91ed593774e33e2%40thread.tacv2/1611655072989?context=%7b%22Tid%22%3a%228035113d-c2cd-41bd-b069-0815370690c7%22%2c%22Oid%22%3a%22d6b36bb2-5967-48a6-a667-3375d9c2a956%22%7d 

                                                                                                    Ο Επιβλέπων,
                                                                                               Γεώργιος Χαριζάνης
                                                                            Επίκουρος Καθηγητής Βυζαντινής Ιστορίας ΤΙΕ

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.