Σύνδεση

Δουλεύοντας με το σύνολο ή με επιλογή τμημάτων των υποδεικνυόμενων πηγών, θα ήταν καλό οι μαθητές να αναλογιστούν:

  1. Ποιοι ήταν οι παράγοντες που ανάγκασαν τους ανθρώπους να μετακινηθούν από τη μια περιοχή ενός κράτους σε μια άλλη  (εξωθητικοί παράγοντες) και, αντιστρόφως, ποιοι ήταν οι παράγοντες που δεν τους εξανάγκασαν σε  μετακίνηση, όμως την έκαναν να μοιάζει ελκυστική (ελκτικοί παράγοντες); 
  2. Ποιες κατηγορίες ανθρώπων (π.χ. με κριτήριο την κοινωνική ή επαγγελματική τους τάξη) ενεπλάκησαν στην εσωτερική μετανάστευση;
  3. Η εσωτερική μετανάστευση διέφερε σημαντικά από χώρα σε χώρα; Αν ναι, γιατί;