Σύνδεση

  1. Ερευνήστε τα δημογραφικά δεδομένα στη χώρα και στην περιοχή σας, αντλώντας στοιχεία από τις απογραφές πληθυσμού ή από οποιαδήποτε άλλη πηγή είναι διαθέσιμη.
  2. Μοιάζουν ή διαφέρουν οι πληθυσμιακοί δείκτες με τους αντίστοιχους δείκτες που αφορούν στο σύνολο της χώρας ή σε γειτονικά κράτη;