Σύνδεση

  1. Αξιοποιώντας τα στατιστικά δεδομένα, προβληματιστείτε συγκρίνοντας τις τιμές αύξησης του πληθυσμού σε διαφορετικές χώρες της Ευρώπης και εντοπίζοντας τις περιόδους στις οποίες η αύξηση αυτή υπήρξε πιο μεγάλη.
  2. Ποιες, κατά τη γνώμη σας, είναι οι αιτίες αυτών των διαφορών;