Σύνδεση

Ένα πιθανό πλαίσιο έχει προταθεί για την ανάλυση των εξελίξεων στην παιδαγωγική και την εκπαίδευση, για να καταστήσει εφικτή τη σύγκριση και αντιπαραβολή γεγονότων και εξελίξεων που συνέβησαν σε διαφορετικές χρονικές στιγμές και σε διαφορετικές χώρες της Ευρώπης. Μια ποικιλία πηγών πληροφόρησης έχει χρησιμοποιηθεί ως αποδεικτικό στοιχείο για την υποστήριξη της ανάλυσης και την ανάπτυξη μιας κριτικής επίγνωσης του παρελθόντος. Τέτοιες πηγές είναι δυνατό να είναι διαθέσιμες σε επίπεδο εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό και έτσι μπορούν οι εκπαιδευόμενοι να εμπλακούν στην ιστορία της εκπαίδευσης σε διαφορετικά επίπεδα. Αξιοποιούν, επίσης, μια σειρά οπτικών, όπως είναι η κοινωνική, η πολιτιστική, η οικονομική, η πολιτική κτλ. Η κοινή κληρονομιά μας σε όλη την Ευρώπη γίνεται πιο εμφανής, όταν εξετάζουμε τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν από τον υλικό πολιτισμό.

  1. Χρησιμοποιώντας το πλαίσιο που προτάθηκε εκπονήστε μια ανάλυση των αλλαγών και των μεταρρυθμίσεων στην παιδαγωγική σε τουλάχιστον δύο διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες.
  2. Με ποιους τρόπους οι εξελίξεις υπήρξαν συγκλίνουσες;
  3. Με ποιους τρόπους οι εξελίξεις αλληλοαναιρούνται;