Σύνδεση

Εξετάστε ένα πρόγραμμα σπουδών οποιασδήποτε βαθμίδας του εκπαιδευτικού συστήματος της χώρας σας.

  1. Περιγράψτε σε ποιο βαθμό το πρόγραμμα που επιλέξατε επηρεάστηκε ή όχι από την παγκοσμιοποίηση.
  2. Ποιες αλλαγές θα κάνατε στο πρόγραμμα σπουδών που επιλέξατε, προκειμένου να συμπεριλάβει στοιχεία από αυτό που κατανοείτε ως παγκοσμιοποίηση;