Σύνδεση

Μια προσέγγιση που έχει το επίκεντρό της στη σημασία των τόπων, νοούμενων ως τοποθεσιών στις οποίες η ιστορία της εκπαίδευσης γνώρισε τις προόδους της, θα μας προσφέρει πολλά. Οι τόποι από μόνοι τους φυσικά δε θεωρούνται σημαντικοί, αλλά εξετάζονται ως εστίες μιας εξαιρετικά κοινής εκπαιδευτικής ιδέας ή ανάπτυξης, καθώς και ισχυρά εργαλεία παραγωγικής εργασίας για τους εκπαιδευτές εκπαιδευτικών. Η κεντρική αναφορά σε μέρη όπως οι πόλεις, αλλά και σε ορισμένες περιοχές ή κράτη, ανάλογα με την ιστορική περίοδο, θα μπορούσε να είναι σημαντική, για να καταδειχθούν οι σχέσεις μεταξύ διαφορετικών παραδόσεων, συγγραφέων και ιδρυμάτων. Αυτό θα μπορούσε να είναι χρήσιμο, διότι οι τόποι αφενός εντάσσονται σε ένα εθνικό πλαίσιο, και αφετέρου είναι οι κοιτίδες ιδεών που απευθύνονται σε μια παγκόσμια διάσταση -μια πηγή απαραίτητη για την κατανόηση της Ευρώπης, αλλά και του διαλόγου ανάμεσα σε αυτήν και σε άλλους πολιτισμούς.

  1. Χρησιμοποιώντας το χάρτη, δείξτε πώς τα πανεπιστήμια επεκτάθηκαν σε όλη την Ευρώπη. Θα πρέπει να εντοπίσετε τις ημερομηνίες της ίδρυσης κάθε πανεπιστημίου.
  2. Η εξάπλωση των πανεπιστημίων ακολούθησε ένα μοτίβο, με βάση το οποίο ορισμένοι θεμελιώδεις τόποι προσέφεραν πρότυπα που αντιγράφηκαν και προσαρμόστηκαν σε άλλους τόπους. Ο εντοπισμός των σχέσεων μεταξύ των πανεπιστημίων και η καταγραφή τους στο χάρτη μπορεί να επεκτείνει την παραπάνω άσκηση.
  3. Διαμορφώστε το χάρτη σας, έτσι ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως διδακτικός πόρος που να δείχνει πώς διαφορετικές περιοχές της Ευρώπης συνέβαλαν σε κοινά εκπαιδευτικά ιδεώδη και ποιες προσπάθειες έκαναν να τα εφαρμόσουν πραγματικά.
  4. Οι φοιτητές θα μπορούσαν να επιλέξουν έναν βασικό «τόπο» μάθησης και να ερευνήσουν τα ειδικά χαρακτηριστικά της διδασκαλίας και της μάθησης που προσφέρονταν στο πανεπιστήμιο αυτό. Συγκρίνοντας τις σημειώσεις με άλλους σπουδαστές, μπορούν στη συνέχεια να συνεχίσουν διερευνώντας ποιες χαρακτηριστικές όψεις των πρώτων πανεπιστημίων θα μπορούσαν να θεωρηθούν κοινές σε όλη την Ευρώπη.