Σύνδεση

Ποιες μορφές κοινωνικού διαχωρισμού παρατηρείτε στη σχολική εκπαίδευση στη χώρα σας;