Σύνδεση

Πώς αντιλαμβάνεστε τον όρο «δια βίου μάθηση»;

Περιγράψτε δραστηριότητες στο περιβάλλον σας, οι οποίες θα μπορούσαν να συνιστούν δια βίου μάθηση. Για ποιο λόγο θεωρείτε πως υπάρχει αυξανόμενη ανάγκη για δια βίου μάθηση στον 21ο αιώνα;