Σύνδεση

Η ισότητα πρόσβασης στην εκπαίδευση για τα κορίτσια παραμένει ακόμα και σήμερα προβληματική σε πολλές χώρες του κόσμου. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η διαφοροποιημένη πρόσβαση παρατηρείται στα πρώιμα στάδια της εκπαίδευσης, ενώ σε άλλες σε πολύ μεταγενέστερα στάδια.

  1. Περιγράψτε την κατάσταση στη χώρα σας όσον αφορά στην πρόσβαση στην εκπαίδευση που έχουν τα κορίτσια όλων των ηλικιών σήμερα.
  2. Πώς αξιολογείτε αυτά τα δεδομένα σε σύγκριση με άλλες χώρες;
  3. Εντοπίστε τις αλλαγές στην πρόσβαση για τα κορίτσια στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας σας από τις αρχές του 19ου αιώνα. Ένα γράφημα ή μια άλλη μορφή παραστατικής παρουσίασης θα ήταν ένας καλός τρόπος καταγραφής των ευρημάτων σας.