Σύνδεση

Πηγές: "Εκφυλισμένη τέχνη"

513b
Ernest Barlach, Τι κενοτάφιο του Μαγδεμβούργου
513c
Wassily Kandinsky
513d
Emil Nolde, Ο προφήτης
512c
Paul Klee, Ονειρική πόλη
512a
Gerhard Marcks
512b
George Grosz
512d
Georg Muche
513a
Rudolf Bauer