Σύνδεση

Πριν οι μαθητές αναλάβουν την παρακάτω άσκηση, ο εκπαιδευτικός μπορεί να κάνει μια εισαγωγή σε σχέση με τους διάφορους τύπους χαρτογραφικών προβολών που έχουν αναπτυχθεί στην πορεία του χρόνου, προκειμένου να τους βοηθήσει να καταλάβουν ότι η γνώση που έχουμε για την παγκόσμια ιστορία στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό σε εννοιολογήσεις που οι ίδιοι οι άνθρωποι δημιούργησαν.

Κατά τη διάρκεια της άσκησης ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να διασφαλίσει ότι κάθε ήπειρος καλύπτεται από περισσότερους του ενός μαθητές.

  1. Σχεδιάστε από μνήμης έναν παγκόσμιο χάρτη, σημειώνοντας ό,τι θυμάστε: φυσικά γεωγραφικά στοιχεία (συμπεριλαμβανομένων ηπείρων, βουνών, ερήμων, ποταμών), καθώς και όσες χώρες μπορείτε να θυμηθείτε.
  2. Ερευνήστε (στη βιβλιοθήκη ή στο διαδίκτυο) για ποικίλο γεωγραφικό υλικό (π.χ. χάρτες και άτλαντες) και καταγράψτε τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά δύο τουλάχιστον αποικιακών πολιτισμών. Διαβάστε επιλεγμένες πηγές –βιβλία, περιοδικά (τύπου National Geographic), ιστοτόπους– προκειμένου να ερευνήσετε τους παράγοντες που συνέτειναν στην ανάπτυξη των υπό μελέτη αποικιακών χώρων: κάτοικοι, γλώσσες, αλληλεπιδράσεις, πολιτικοί ή/και θρησκευτικοί ηγέτες, πρώιμες τεχνολογικές ανακαλύψεις, γειτονικοί εμπορικοί εταίροι.
  3. Πώς επηρέασε η γεωγραφία την ανάπτυξη των αποικιών; Λάβετε υπόψη οροσειρές, κοιλάδες, γονιμότητα εδάφους, ποταμούς, λίμνες κτλ. – επίσης, τα οικονομικά στοιχεία και, όπου είναι δυνατό, τη διαθεσιμότητα πρώτων υλών).
  4. Πώς επιδρά, κατά τη γνώμη σας, η γεωγραφία στην νεότερη ιστορία και πολιτική;