ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΤΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ

Το Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας σε συνεργασία με τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Δ.Π.Θ και τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ιδρύματος έχει εναρμονίσει την Πολιτική Ποιότητας του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΠΠΣ) με την Πολιτική Ποιότητας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.
Το Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας θεωρεί τη διασφάλιση ποιότητας ως μια συνεχή διαδικασία ανάπτυξης, ενώ η διαρκής βελτίωση αποτελεί βασική προτεραιότητα σε όλες τις δραστηριότητες του Ιδρύματος. Το Τμήμα εφαρμόζει διαδικασίες καταγραφής και εσωτερικής αποτίμησης του έργου του και οι αποφάσεις του στηρίζονται σε συστηματικά συλλεγμένες, έγκυρες και αξιόπιστες πληροφορίες. Οι δράσεις του Τμήματος σε όλες τις βασικές του λειτουργίες καθορίζονται βάσει προτύπων και λαμβάνει υπόψη του τις καλές πρακτικές άλλων Ιδρυμάτων. Όλες οι διαδικασίες του Τμήματος αντανακλούν τις αρχές της συνεργασίας και της ομαδικότητας. Τα μέλη του ακαδημαϊκού και λοιπού προσωπικού του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας αναγνωρίζουμε τη μεγάλη σημασία της διασφάλισης της ποιότητας του ΠΠΣ του Τμήματος, είμαστε σταθερά προσανατολισμένοι στη διαφύλαξη και ενίσχυσή της και δεσμευόμαστε για την εφαρμογή της.
                                                                                                    
Αποστολή
Αποστολή του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας είναι να:
Α. Ερευνά την ιστορική πορεία των λαών της ανθρωπότητας από την καταγωγή τους ως σήμερα, καθώς και τους παράγοντες που την επηρεάζουν.
Β. Μελετά τους χαρακτηριστικούς τρόπους συγκρότησης σε ομάδες του ανθρώπινου είδους, ιδιαίτερα δε των λαών χωρίς γραφή.
Γ. Μελετά τη συμπεριφορά και τις εκδηλώσεις του πνευματικού και ηθικού βίου των λαών καθώς και τον λαϊκό πολιτισμό.
Δ. Παρέχει στους πτυχιούχους του την απαραίτητη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη.
 
Όραμα του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας
Το Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας έχει ως αποστολή να προσφέρει μαθησιακά αγαθά και υπηρεσίες με σκοπό την κατάρτιση ερευνητών υψηλής στάθμης, ειδικευμένων στην ιστορία και την εθνολογία σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Σκοπός του Τμήματος είναι να εκπαιδεύει υψηλού επιπέδου επιστήμονες παρέχοντας στους φοιτητές τις θεωρητικές γνώσεις και τις πρακτικές δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν να αναπτύξουν τις ικανότητες και τα ενδιαφέροντά τους, ακαδημαϊκά ή επαγγελματικά, και να διαδραματίσουν πρωταγωνιστικό ρόλο στο σύγχρονο εκπαιδευτικό, ερευνητικό και ακαδημαϊκό περιβάλλον σε τοπικό, εθνικό ή και διεθνές επίπεδο.
Το Τμήμα έχει σκοπό τη διαρκή προσαρμογή του στις συνεχείς επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις και τη δημιουργία νέας γενιάς ιστορικών και εθνολόγων, που θα είναι εφοδιασμένοι με προσόντα και δεξιότητες σε γνωστικά αντικείμενα αιχμής της Ιστορίας και της Εθνολογίας, ώστε να είναι σε θέση να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή και Παγκόσμια αγορά εργασίας. Η αριστεία αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο του Τμήματος και όλες οι δράσεις του αποσκοπούν στη διαμόρφωση και συνεχή εξέλιξη ενός σύγχρονου και ανταγωνιστικού σε διεθνές επίπεδο, προγράμματος σπουδών.
 
Το τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας εναρμονιζόμενο άμεσα με τη σχετική οδηγία της ΜΟΔΙΠ του Δ.Π.Θ. έχει δημιουργήσει χωριστή ενότητα στο κεντρικό μενού της ιστοσελίδας του Τμήματος (https://www.he.duth.gr/el/page/mathisiaka-apotelesmata), όπου προσφέρονται πλήρεις πληροφορίες για τα μαθησιακά αποτελέσματα του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών (ΠΠΣ). Έπειτα, σημειώνεται ότι επιδίωξη του Τμήματος είναι οι απόφοιτοί του να έχουν πολύ καλή θεωρητική γνώση όλων των αντικειμένων που αναφέρονται παραπάνω. Επίσης, να διαθέτουν πρακτικές δεξιότητες που να τους δίνουν τη δυνατότητα να εφαρμόσουν τη θεωρητική αυτή γνώση σε πρακτικά προβλήματα. Το Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας έχει θεσμοθετήσει προαιρετική πρακτική άσκηση των φοιτητών σε 1) σχολεία συμπεριλαμβανομένου σχολεία μειονοτικής εκπαίδευσης, 2) ιστορικά αρχεία, 3) μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, αρχαιολογικές ανασκαφές 3) εργαστήρια του Τμήματος που παρέχουν εξειδικευμένη πρακτική άσκηση 4) ιδιωτικούς φορείς. Τέλος, να αποκτήσουν τις κοινωνικές δεξιότητες που απαιτούνται προκειμένου να διαδραματίσουν πρωταγωνιστικό ρόλο στο σύγχρονο οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον.
Το Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας έχει υιοθετήσει το σύστημα πιστωτικών μονάδων ECTS. Το σύστημα πιστωτικών μονάδων μπορεί ο κάθε φοιτητής να συμβουλευτεί, είτε από τον Οδηγό Σπουδών που διατίθεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος (https://www.he.duth.gr/el/page/proptyhiako-programma-spoydon), είτε από τα αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Τμήματος μαθησιακά αποτελέσματα, είτε από τις σελίδες του κάθε μαθήματος στην πλατφόρμα τηλεκπάιδευσης του Δ.Π.Θ. (https://eclass.duth.gr/).  Στις ως άνω αναφερόμενες ηλεκτρονικές τοποθεσίες υπάρχουν διαθέσιμα τα περιγράμματα για όλα τα διδασκόμενα μαθήματα, όπου αναφέρονται οι τίτλοι των 13 διαλέξεων και προσδιορίζονται επακριβώς πρόσθετες δραστηριότητες (εργασίες, πρόοδοι, εργαστήρια, δραστηριότητες εκτός τάξης, κτλ)και τoμέρος των συνολικών ECTS που καλύπτουν. Το Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας χορηγεί από το 2017παράρτημα διπλώματος. Επίσης, το ΠΠΣ του Τμήματος παρέχει τη δυνατότητα εκπόνησης διπλωματικής εργασίας και χρόνο με το χρόνο ενισχύεται ο θεσμός της πρακτικής άσκησης των φοιτητών. Οι φοιτητές, παράλληλα με το πτυχίο τους μπορούν να ακολουθήσουν το παράλληλο πρόγραμμα παιδαγωγικής επάρκειας και να λάβουν το αντίστοιχο πιστοποιητικό με το πτυχίο τους.
 
Στρατηγικός Σχεδιασμός
Οι στρατηγικοί στόχοι του Τμήματος περιλαμβάνουν:
•        Παροχή εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου, με έμφαση στη φοιτητοκεντρική μάθηση, τη βελτίωση του ΠΠΣ μέσω της θεσμοθετημένης διαδικασίας ετήσιας αναθεώρησης του ΠΠΣ και την επικαιροποίηση και τυποποίηση των ακαδημαϊκών λειτουργιών με την ενίσχυση του ρόλου της ΟμΕΑ και της επιτροπής Προγράμματος Σπουδών.
•        Παραγωγή έρευνας υψηλού επιπέδου με βάση τις διεθνείς προδιαγραφές μέσω της προώθησης των ερευνητικών συνεργασιών και αξιοποίηση και διάθεση των αποτελεσμάτων προς όφελος της κοινωνίας.
•        Προώθηση της αριστείας και της καινοτομίας, μέσω της ενίσχυσης και της επιβράβευσης των επιτευγμάτων των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας στη διδασκαλία και την έρευνα.
•        Βελτίωση οικονομικών στοιχείων μέσω της χρηματοδότησης από ερευνητικά έργα.
•        Ενίσχυση της κινητικότητας διδασκόντων και φοιτητών, μείωση του χρόνου λήψης πτυχίου και βελτίωση της προσβασιμότητας.
•        Ενίσχυση της παραγωγής και αναγνώρισης του επιστημονικού έργου του ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος.
 
Όλες οι διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας υπόκεινται σε επιθεώρηση και ανασκόπηση, η οποία διενεργείται σε ετήσια βάση από την ΟΜΕΑ σε συνεργασία με την ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος.
Η πολιτική ποιότητας του Τμήματος εστιάζεται κύρια στην υποστήριξη της ακαδημαϊκής φυσιογνωμίας και του προσανατολισμού του προγράμματος σπουδών που προσφέρει το Τμήμα, την προώθηση του σκοπού και του αντικειμένου του, αλλά και της επίτευξης των στρατηγικών στόχων που τίθενται, μέσα από διαδικασίες και δράσεις, στο πλαίσιο της διαρκούς ανάπτυξης και βελτίωσής του.
 
Παράλληλα, οι στρατηγικοί στόχοι του Τμήματος συνδέονται με τους αντίστοιχους στόχους του ιδρύματος που περιλαμβάνουν:
1.      Ενίσχυση-αναβάθμιση του εκπαιδευτικού έργου.
2.      Ενίσχυση-αναβάθμιση της έρευνας και της καινοτομίας.
3.      Βελτίωση του ύψους και της απορρόφησης της χρηματοδότησης.
4.      Ενίσχυση-αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού.
5.      Ενίσχυση-αναβάθμιση και βελτίωση της διαχείρισης των υποδομών και υπηρεσιών του Ιδρύματος.
 
Επικοινώνηση της πολιτικής διασφάλισης ποιότητας
 
·         Ήδη στην ιστοσελίδα του Τμήματος υπάρχει ειδική ενότητα στην οποία είναι αναρτημένα τα μαθησιακά αποτελέσματα του ΠΠΣ του Τμήματος (https://www.he.duth.gr/el/page/mathisiaka-apotelesmata)καθώς και το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών (https://www.he.duth.gr/el/page/proptyhiako-programma-spoydon.). Επίσης, στην ιστοσελίδα του Τμήματος είναι αναρτημένο σε χωριστό τμήμα (section) το κείμενο της Πολιτικής Ποιότητας του ΠΠΣ του Τμήματος το οποίο παρουσιάζεται στο Παράρτημα 1 της παρούσας (https://www.he.duth.gr/el/article/politiki-diasfalisis-poiotitas-programmtos-proptyhiakon-spoydon-tmimatos-istorias).
·         Στην τελετή υποδοχής πρωτοετών φοιτητών αναπτύσσονται λεπτομερώς όλες οι πληροφορίες που αφορούν στην πολιτική διασφάλισης της ποιότητας του ΠΠΣ.
·         Πρόκειται να διοργανώνονται ετήσιες ημερίδες ενημέρωσης των φοιτητών με περιεχόμενο την πολιτική του Τμήματος για τη διασφάλιση της ποιότητας των προπτυχιακών σπουδών.
·         Το Τμήμα ήδη διαθέτει μια πολύ ενημερωμένη και κατατοπιστική ιστοσελίδα για το σύνολο των ζητημάτων που αφορούν στις προπτυχιακές σπουδές (https://www.he.duth.gr/). Επίσης, ήδη ένα μεγάλο μέρος της επικοινωνίας των φοιτητών με τις διοικητικές υπηρεσίες του Τμήματος καθώς και με τους διδάσκοντες αλλά και η πρόσβαση των φοιτητών σε πληροφορίες και υλικό για τα μαθήματα του ΠΠΣ γίνονται ηλεκτρονικά.
·         Τη δημοσιοποίηση (στην ιστοσελίδα του /Τμήματος) της ετήσιας έκθεσης της νεοσυσταθείσας επιτροπής Έρευνας του Τμήματος. 

External web services

Contact us

Department of History and Ethnology

Panagi Tsaldari 1
Komotini, 69100

Τel: 25310-39462
Fax: 25310-39483

Email: secr@he.duth.gr

 

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.