Εργαστήριο Τεχνολογίας, Έρευνας και Εφαρμογών στην Εκπαίδευση

Το Εργαστήριο έχει ως αποστολή:

 1. Την προαγωγή της διδασκαλίας και της έρευνας στα γνωστικά αντικείμενα που εμπίπτουν στις επιστημονικές περιοχές της Παιδαγωγικής, της Διδακτικής και της Πληροφορικής με έμφαση στις επιστημονικές διεπαφές τους.  
 2. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας σε θέματα που εμπίπτουν στα αντικείμενα δραστηριότητας του Εργαστηρίου, όπως αυτά προσδιορίζονται στην παράγραφο 1.
 3. Την εκπαίδευση και κατάρτιση των φοιτητών/τριών του Τμήματος στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών με σκοπό την απόκτηση βασικών δεξιοτήτων
 4. Τη δημιουργία, ανάπτυξη και πειραματική εφαρμογή καινοτόμων προγραμμάτων εκπαίδευσης και έρευνας σε θέματα που αφορούν στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία στο πλαίσιο των μορφών τόσο της τυπικής όσο και της μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης.
 5. Την περαιτέρω εμβάθυνση των φοιτητών και φοιτητριών προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου στα επιστημονικά αντικείμενα του Εργαστηρίου μέσα από σεμινάρια και δραστηριότητες σχεδιασμού, υλοποίησης παιδαγωγικών παρεμβάσεων και δημιουργίας εκπαιδευτικού υλικού.
 6. Την ανάπτυξη και παροχή μεθοδολογικών εργαλείων στους εκπαιδευόμενους που θα τους επιτρέπουν να συνδέουν την επιστημονική θεωρία με την εκπαιδευτική πράξη.
 7. Την ανάπτυξη του εργαστηριακού χαρακτήρα των σπουδών, προκειμένου οι φοιτητές/τριες να εξοικειωθούν προσομοιωτικά με την επίλυση προβλημάτων που θα αντιμετωπίσουν ως εκπαιδευτικοί.
 8. Την οργάνωση, υποστήριξη και εποπτεία της πρακτικής άσκησης των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας στο πλαίσιο της παιδαγωγικής τους κατάρτισης σε σχολεία ή εκπαιδευτικούς οργανισμούς, καθώς και την υποβοήθηση διδακτορικών ή μετα-διδακτορικών ερευνών που εμπίπτουν στις επιστημονικές περιοχές της παραγράφου 1.
 9. Το σχεδιασμό και τη διεξαγωγή ερευνητικών προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων είτε από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης είτε από εξωτερικούς χρηματοδότες, καθώς και τη συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα άλλων φορέων.
 10. Τη διοργάνωση συνεδρίων, συμποσίων, ημερίδων, σεμιναρίων, διαλέξεων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, καθώς και την πρόσκληση ελλήνων και ξένων επιστημόνων αναγνωρισμένης αξίας και άλλων προσωπικοτήτων που θα συμβάλλουν στην προαγωγή των σκοπών του Εργαστηρίου.
 11. Την έκδοση έντυπων ή ψηφιακών περιοδικών δημοσιευμάτων, πορισμάτων των ερευνών, πρακτικών συνεδρίων, συμποσίων και ημερίδων, καθώς και αυτοτελών μελετών αφιερωμένων στα γνωστικά αντικείμενα που μνημονεύονται στην παράγραφο 1, τα οποία έχουν εκπονηθεί στο πλαίσιο των επιστημονικών δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου.
 12. Τη συνεργασία κάθε μορφής με Ερευνητικά Ιδρύματα και Ινστιτούτα, Ακαδημαϊκά Ιδρύματα και Επιστημονικούς Φορείς ή Συλλόγους Εκπαιδευτικών της ημεδαπής και αλλοδαπής, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι τους συμπίπτουν, συμβαδίζουν ή αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του Εργαστηρίου.
 13. Τη συνεργασία με φορείς του Δημοσίου (π.χ. Υπουργείο Παιδείας, Υπουργείο Πολιτισμού κ. ά.) καθώς και με Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Τοπικούς Φορείς.
 14. Την οργάνωση βάσης δεδομένων που θα περιλαμβάνει ψηφιακές εφαρμογές, λογισμικά και καινοτόμες πρακτικές που συνδέονται με τη διδασκαλία και τη μάθηση.
 15.  Το σχεδιασμό, την οργάνωση και την πραγματοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης και δια βίου εκπαίδευσης για υποψήφιους ή εν ενεργεία εκπαιδευτικούς.

Διευθυντής του Εργαστηρίου έχει εκλεγεί ο κ. Άγγελος Παληκίδης, Επίκ. Καθηγητής του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας.
Συνεργαζόμενο μέλος: κ. Κυριάκος Σγουρόπουλος

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.