Ενημέρωση για συμμετοχή στη πρακτική του Erasmus + (2021)

Θα προσφέρω μια παρουσίαση για τους ενδιαφερόμενους με θέμα συμμετοχή στο πρόγραμμα πρακτικών του Erasmus για το 2021 στις 19.2.21. και ώρα 17.00.  Το link για τη συνάντηση είναι: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a20de7eac342143a3a1b3dd86f40c851f%40thread.tacv2/1613386806399?context=%7b%22Tid%22%3a%228035113d-c2cd-41bd-b069-0815370690c7%22%2c%22Oid%22%3a%22ca53a507-a7e0-40f8-9ca0-f87add2bb488%22%7d
A. Farrington
Συντονιστής Προγράμματος Erasmus

Διδάσκων: 
Κατηγορία: 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.