Μετασχηματισμοί της Μεσαιωνικής Ευρώπης: Εξουσία και Κοινωνία

Το μάθημα αφορά την εξέταση σε βάθος σημαντικών θεματικών για την ιστορία και την εξέλιξη του μεσαιωνικού κόσμου, ιδίως κατά τον Κεντρικό και Ύστερο Μεσαίωνα (περ. 1000-1500). Στόχος είναι να γίνουν κατανοητά κάποια θεμελιώδη χαρακτηριστικά του ευρωπαϊκού μεσαίωνα, καθώς και να αναδειχθούν οι δυναμικές μεταβολές και εξελίξεις που σημάδεψαν την ιστορία της Ευρώπης, αντίθετα με τον «μύθο» ενός απόλυτα στατικού Μεσαίωνα.
Το μάθημα επικεντρώνεται σε τρεις βασικές κατευθύνσεις:
Α. «Θεσμοί»: διαμόρφωση θεσμών διακυβέρνησης και διαπραγμάτευση των ορίων της κεντρικής εξουσίας στη θεωρία και την πράξη
Β. «Τομές»: γεγονότα και παράγοντες που οδήγησαν σε σημαντικές αλλαγές στην οργάνωση της μεσαιωνικής κοινωνίας
Γ. «Περιθώριο»: οι διάφορες ομάδες που βρέθηκαν στον περιθώριο της μεσαιωνικής κοινωνίας (π.χ. Εβραίοι και άλλοι «αλλόθρησκοι», αιρετικοί, λεπροί, κτλ.), και οι μηχανισμοί διαμόρφωσης και εκμετάλλευσης της ετερότητας.
Θέματα υπό εξέταση (ενδεικτικά): Μάγκνα Κάρτα, κοινοβούλια και αντιπροσώπευση στον Μεσαίωνα. Εξεγέρσεις, ανοχή και καταστολή. Ετερότητα και «περιθώριο» στη μεσαιωνική Ευρώπη: η δημιουργία μιας «διώκουσας» κοινωνίας. Ο Μαύρος Θάνατος και ο κοινωνικό-οικονομικός μετασχηματισμός της φεουδαρχικής Ευρώπης. Πανεπιστήμια και σχολαστικισμός. Θέση της γυναίκας στη μεσαιωνική κοινωνία.  Σεξουαλικότητα, κοινωνία και εξουσία. Αιρετικοί και Ιερά Εξέταση. Κινήματα λαϊκής ευσέβειας.
Καθεμιά από τις υποενότητες θα συνοδεύεται από παρουσίαση των διαθέσιμων πηγών, της σχετικής ιστοριογραφίας και των βασικών προβληματισμών και κατευθύνσεων επί του θέματος.

Ζώνη: 
Υποχρεωτικό κατ' Επιλογή Κατεύθυνσης Ιστορίας
Επιστημονικό Πεδίο: 
Μεσαιωνική Ευρωπαϊκή Ιστορία
Εξάμηνο: 
Χειμερινό
ECTS: 
4.50
Κωδικός: 
55ΥΚΙ1802
Ακαδημαϊκό έτος: 
Παρατηρήσεις: 
Το μάθημα δεν θα διδαχθεί για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 Ο διδάσκων κατά το χειμερινό εξάμηνο θα βρίσκεται σε εκπαιδευτική άδεια.
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.