Εισαγωγή στη Σημειωτική

Από επιστημολογική άποψη το μάθημα περιλαμβάνει κατ’ αρχάς την αποσαφήνιση των εννοιών Σημειολογία και Σημειωτική στην ιστορική τους εξέλιξη καθώς και τη διαμόρφωση της Σημειωτικής ως διεπιστημονικής προσέγγισης στις κοινωνικές επιστήμες. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη σημειωτική προσέγγιση του πολιτισμού (culture), μέσω της αποσαφήνισης της έννοιας του «κειμένου» που μεταφέρεται από το γραπτό λόγο σε όλα τα στοιχεία του πολιτισμού, σύμφωνα με την προσέγγιση του Clifford Geertz. Ακολουθεί η προσέγγιση της Σημειωτικής ως μεθόδου έρευνας στις κοινωνικές επιστήμες με την αποσαφήνιση των εννοιών «σημαίνον» και «σημαινόμενο», «πολυσημία» και «αμφισημία», «κοινωνική σήμανση» και «λόγος» (discourse - σύμφωνα με την προσέγγιση του M. Foucault). Τέλος, δίνονται επαρκή παραδείγματα εφαρμογής της σημειωτικής προσέγγισης στο επίπεδο της ανάλυσης του «λόγου» / «κειμένων» από διάφορα επιστημονικά πεδία όπως η Σημειωτική της Αφήγησης, η Σημειωτική του Χώρου, η Σημειωτική της Εικόνας κ.λπ.

Ζώνη: 
Υποχρεωτικό
Εξάμηνο: 
2ο
ECTS: 
4.50
Κωδικός: 
55ΔΥ6
Ακαδημαϊκό έτος: 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.