ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΤΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ

Το Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας σε συνεργασία με τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Δ.Π.Θ και τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ιδρύματος έχει εναρμονίσει την Πολιτική Ποιότητας του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΠΠΣ) με την Πολιτική Ποιότητας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.
Το Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας θεωρεί τη διασφάλιση ποιότητας ως μια συνεχή διαδικασία ανάπτυξης, ενώ η διαρκής βελτίωση αποτελεί βασική προτεραιότητα σε όλες τις δραστηριότητες του Ιδρύματος. Το Τμήμα εφαρμόζει διαδικασίες καταγραφής και εσωτερικής αποτίμησης του έργου του και οι αποφάσεις του στηρίζονται σε συστηματικά συλλεγμένες, έγκυρες και αξιόπιστες πληροφορίες. Οι δράσεις του Τμήματος σε όλες τις βασικές του λειτουργίες καθορίζονται βάσει προτύπων και λαμβάνει υπόψη του τις καλές πρακτικές άλλων Ιδρυμάτων. Όλες οι διαδικασίες του Τμήματος αντανακλούν τις αρχές της συνεργασίας και της ομαδικότητας.
 
Αποστολή
Αποστολή του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας είναι να:
Α. Ερευνά την ιστορική πορεία των λαών της ανθρωπότητας από την καταγωγή τους ως σήμερα, καθώς και τους παράγοντες που την επηρεάζουν.
Β. Μελετά τους χαρακτηριστικούς τρόπους συγκρότησης σε ομάδες του ανθρώπινου είδους, ιδιαίτερα δε των λαών χωρίς γραφή.
Γ. Μελετά τη συμπεριφορά και τις εκδηλώσεις του πνευματικού και ηθικού βίου των λαών καθώς και τον λαϊκό πολιτισμό.
Δ. Παρέχει στους πτυχιούχους του την απαραίτητη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη.
 
Όραμα του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας
Το Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας έχει ως αποστολή να προσφέρει μαθησιακά αγαθά και υπηρεσίες με σκοπό την κατάρτιση ερευνητών υψηλής στάθμης, ειδικευμένων στην ιστορία και την εθνολογία σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Σκοπός του Τμήματος είναι να εκπαιδεύει υψηλού επιπέδου επιστήμονες παρέχοντας στους φοιτητές τις θεωρητικές γνώσεις και τις πρακτικές δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν να αναπτύξουν τις ικανότητες και τα ενδιαφέροντά τους, ακαδημαϊκά ή επαγγελματικά, και να διαδραματίσουν πρωταγωνιστικό ρόλο στο σύγχρονο εκπαιδευτικό, ερευνητικό και ακαδημαϊκό περιβάλλον σε τοπικό, εθνικό ή και διεθνές επίπεδο.
Το Τμήμα έχει σκοπό τη διαρκή προσαρμογή του στις συνεχείς επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις και τη δημιουργία νέας γενιάς ιστορικών και εθνολόγων, που θα είναι εφοδιασμένοι με προσόντα και δεξιότητες σε γνωστικά αντικείμενα αιχμής της Ιστορίας και της Εθνολογίας, ώστε να είναι σε θέση να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή και Παγκόσμια αγορά εργασίας. Η αριστεία αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο του Τμήματος και όλες οι δράσεις του αποσκοπούν στη διαμόρφωση και συνεχή εξέλιξη ενός σύγχρονου και ανταγωνιστικού σε διεθνές επίπεδο, προγράμματος σπουδών.
 
Περιεχόμενο Σπουδών
Αντικείμενο του Προπτυχιακού Προγράμματος σπουδών είναι η διδασκαλία των βασικών αντικειμένων που σχετίζονται με την Ιστορία και την Εθνολογία έτσι ώστε οι φοιτητές να αντιληφθούν τον έντονα διεπιστημονικό χαρακτήρα των επιστημονικών κατευθύνσεων και να αναπτύξουν δεξιότητες που θα τους επιστρέψουν να σταδιοδρομήσουν στο σύγχρονο ερευνητικό και εργασιακό περιβάλλον. Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΠΣ) δομείται στους ακόλουθους βασικούς πυλώνες:
 
Μαθήματα Ιστορίας (Ελληνική και Ρωμαϊκή αρχαιότητα, Βυζαντινή, Μεσαιωνική, Ευρωπαϊκή, Νεότερη και σύγχρονη, Οθωμανική, Βαλκανικών λαών, Ισλαμικού κόσμου, Ιστορία της Τέχνης).
Μαθήματα Μεθοδολογίας της Ιστορίας και των Κοινωνικών Επιστημών και διδακτικής της Ιστορίας.
Μαθήματα κοινωνικής/πολιτισμικής Ανθρωπολογίας και Λαογραφίας.
Μαθήματα Προϊστορικής Αρχαιολογίας και Φυσικής Ανθρωπολογίας.
Μαθήματα Ανθρωπογεωγραφίας και Δημογραφίας.
Μαθήματα Κοινωνικής Ψυχολογίας.
Μαθήματα Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση.
 
Αυτά κατατάσσονται σε:
Υποχρεωτικά μαθήματα Ιστορίας.
Υποχρεωτικά μαθήματα Εθνολογίας.
Υποχρεωτικά μαθήματα Μεθοδολογίας.
Μαθήματα υποχρεωτικά κατεύθυνσης.
Μαθήματα Ελεύθερης επιλογής.
 
Βασικοί στόχοι του προγράμματος σπουδών είναι
1. Ευθυγράμμιση του περιεχομένου της παρεχόμενης εκπαίδευσης με τις προδιαγραφές του ΔΠΘ, με τις εθνικές ανάγκες και τις διεθνείς προκλήσεις.
2. Διδασκαλία και έρευνα υψηλής ποιότητας σε ένα σύγχρονο περιβάλλον που ενθαρρύνει τη δημιουργικότητα.
3. Ανάδειξη αυτενέργειας, κριτικής ικανότητας και διεπιστημονικής προσέγγισης .
4. Δημιουργία μιας νέας γενιάς ιστορικών και εθνολόγων, που θα είναι εφοδιασμένοι με προσόντα και δεξιότητες σε γνωστικά αντικείμενα αιχμής.
5. Ενσωμάτωση των παρατηρήσεων της Εξωτερικής Αξιολόγησης.
 
Σχετικά με τα μαθησιακά αποτελέσματα του ΠΠΣ: Αρχικά να διευκρινιστεί ότι το τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας εναρμονιζόμενο άμεσα με τη σχετική οδηγία της ΜΟΔΙΠ του Δ.Π.Θ. έχει δημιουργήσει χωριστή ενότητα στο κεντρικό μενού της ιστοσελίδας του Τμήματος, όπου προσφέρονται πλήρεις πληροφορίες για τα μαθησιακά αποτελέσματα του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών (ΠΠΣ). Έπειτα, σημειώνεται ότι επιδίωξη του Τμήματος είναι οι απόφοιτοί του να έχουν πολύ καλή θεωρητική γνώση όλων των αντικειμένων που αναφέρονται παραπάνω. Επίσης, να διαθέτουν πρακτικές δεξιότητες που να τους δίνουν τη δυνατότητα να εφαρμόσουν τη θεωρητική αυτή γνώση σε πρακτικά προβλήματα. Υπάρχουν θεσμοθετημένη προαιρετική πρακτική άσκηση των φοιτητών σε 1) σχολεία συμπεριλαμβανομένου σχολεία μειονοτικής εκπαίδευσης, 2) ιστορικά αρχεία, 3) μουσεία και αρχαιολογικοί χώροι, αρχαιολογικές ανασκαφές 3) εργαστήρια του Τμήματος που παρέχουν εξειδικευμένη πρακτική άσκηση 4) ιδιωτικούς φορείς. Τέλος, να αποκτήσουν τις κοινωνικές δεξιότητες που απαιτούνται προκειμένου να διαδραματίσουν πρωταγωνιστικό ρόλο στο σύγχρονο οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον.
Το Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας έχει υιοθετήσει το σύστημα πιστωτικών μονάδων ECTS. Το σύστημα πιστωτικών μονάδων μπορεί ο κάθε φοιτητής να συμβουλευτεί, είτε από τον Οδηγό Σπουδών που διατίθεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος, είτε από τα αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Τμήματος μαθησιακά αποτελέσματα, είτε από τις σελίδες του κάθε μαθήματος στην πλατφόρμα τηλεκπάιδευσης του Δ.Π.Θ. (Duthneteclass).  Στις ως άνω αναφερόμενες ηλεκτρονικές τοποθεσίες υπάρχουν διαθέσιμα τα περιγράμματα για όλα τα διδασκόμενα μαθήματα, όπου αναφέρονται οι τίτλοι των 13 διαλέξεων και προσδιορίζονται επακριβώς πρόσθετες δραστηριότητες (εργασίες, πρόοδοι, εργαστήρια, δραστηριότητες εκτός τάξης, κτλ)και τoμέρος των συνολικών ECTS που καλύπτουν. Το Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας χορηγεί από το 2017παράρτημα διπλώματος.
 
Λειτουργία
Η φοίτηση στο Τμήμα Ιστορία και Εθνολογίας και η παρακολούθηση του ΠΠΣ διέπεται από τους σχετικούς Κανονισμούς του Ιδρύματος και τον Οδηγό Σπουδών που είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Στον Οδηγό Σπουδών αναφέρονται διατάξεις σχετικά με τον τρόπο εξέτασης των φοιτητών, την εκπόνηση διπλωματικών εργασιών, την επιλογή μαθημάτων. Επίσης, στην κεντρική ιστοσελίδα του Τμήματος παρέχονται πληροφορίες για διαδικασίες, όπως είναι οι εξετάσεις των φοιτητών, το πρόγραμμα σπουδών και το ωρολόγιο πρόγραμμα.  Η αναπλήρωση μαθημάτων και ενημερώσεις σχετικά με επιστημονικές εκδηλώσεις του Τμήματος και άλλων Τμημάτων συναφούς αντικειμένου σπουδών αναρτώνται καθημερινά ως ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα του Τμήματος την για ενημέρωση των ενδιαφερομένων. Για τη διευκόλυνση της φοίτησης των πρωτοετών φοιτητών, έχει καθιερωθεί σχετική τελετή υποδοχής τους στο Τμήμα. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι πρωτοετείς φοιτητές ενημερώνονται για τις λεπτομέρειες της ακαδημαϊκής ζωής στο Τμήμα, το θεσμό του Σύμβουλου Καθηγητή, τις υπηρεσίες που παρέχονται από το Ίδρυμα και το Τμήμα.
Οι περισσότερες υπηρεσίες προς τους φοιτητές πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά (δηλώσεις μαθημάτων, φοιτητική μέριμνα,) μέσω μηχανογραφημένης πλατφόρμας (unistudent). Υπάρχουν επιτροπές του Τμήματος π.χ. Επιτροπή ERASMUS, επιτροπή κτιρίου και υλικοτεχνικών υποδομών, επιτροπή πρακτικής άσκησης,οι οποίες συγκροτούνται μία φορά τον χρόνο με απόφαση Γενικής Συνέλευσης. Tα μέλη ΔΕΠ που συμμετέχουν είναι υπεύθυνα ως προς την διεκπεραίωση των σχετικών θεμάτων και την ενημέρωση των φοιτητών και της ΓΣ. Οι επιτροπές ενεργούν βάσει κριτηρίων (π.χ. επιλογήφοιτητών πρακτικής άσκησης, ERASMUS) τα οποία έχουν οριστεί από την ΓΣ του Τμήματος και ανακοινώνονται εγκαίρως στους φοιτητές μέσω της ιστοσελίδας του τμήματος (Ανακοινώσεις Γραμματείας)
Η υλοποίηση του ΠΠΣ παρακολουθείται από την αρμόδια Επιτροπή ΠΠΣ, η οποία λειτουργεί καθ’ όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους και συνεδριάζει μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Τμήματος. Η επιτροπή εξετάζει όλες τις πτυχές του ΠΠΣ λαμβάνοντας υπόψη τις εισηγήσεις των συναδέλφων και τις παρατηρήσεις της ΟΜΕΑ σχετικά με την υλοποίηση του ΠΠΣ. Προκειμένου να υπάρχει άμεση και απρόσκοπτη επικοινωνία μεταξύ της επιτροπής ΠΠΣ και της ΟΜΕΑ, υπάρχουν κοινά μέλη και στις δύο επιτροπές. Οι εισηγήσεις της επιτροπής ΠΠΣ τίθενται προς συζήτηση στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος, η οποία και αποφασίζει τροποποιήσεις / βελτιώσεις του ΠΠΣ σε ειδική συνεδρίαση που γίνεται τον Απρίλιο κάθε ακαδημαϊκού έτους.
Το Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας διαθέτει την απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή για την κάλυψη των εκπαιδευτικών του αναγκών. Τα εργαστήρια καλύπτονται σε ένα μεγάλο βαθμό με την υπάρχουσα υποδομή αν και κατά περίπτωση αυτή είναι ελλιπής ή χρειάζεται ανανέωση. Το Τμήμα πρόκειται να αποκτήσει νέες κτιριακές εγκαταστάσεις στο υπό κατασκευή κτίριο της πανεπιστημιούπολης Κομοτηνής. Στο πλαίσιο αυτό θα αναπτυχθεί το εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο και θα αποκτηθεί καινούρια υλικοτεχνική υποδομή.
Η μέχρι τότε ανανέωση των υλικοτεχνικών αναγκών των πέντε εργαστηρίων όσο και του συνόλου του Τμήματος θα πραγματοποιηθεί από:

 • Εκμετάλλευση των σχετικών δυνατοτήτων που προσφέρει η απόκτηση εξοπλισμού μέσω ερευνητικών προγραμμάτων στα οποία συμμετέχουν μέλη του κάθε εργαστηρίου.
 • Αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρει η προγραμματική σύμβαση μεταξύ ΔΠΘ και ΠΑΜ-Θ, για την απόκτηση εξοπλισμού.
 • Από τον τακτικό προϋπολογισμό και από δράσεις του ΕΛΚΕ ΔΠΘ.
 • Ιδιωτικές πρωτοβουλίες π.χ. δωρεές.

 
Το Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας έχει ξεκινήσει την πλήρη καταγραφή του υπάρχοντος εξοπλισμού και των αναγκών σε ιεραρχημένο κατάλογο, ώστε η πρόσκτηση εξοπλισμού να είναι συντεταγμένη και μελετημένη, με στόχο να εξυπηρετεί τις κατά περίπτωση ερευνητικές και εκπαιδευτικές ανάγκες.
 
Στρατηγικός Σχεδιασμός
Οι στρατηγικοί στόχοι του Τμήματος περιλαμβάνουν:

 • Παροχή εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου, με έμφαση στη φοιτητοκεντρική μάθηση, τη βελτίωση του ΠΠΣ μέσω της θεσμοθετημένης διαδικασίας ετήσιας αναθεώρησης του ΠΠΣ και την επικαιροποίηση και τυποποίηση των ακαδημαϊκών λειτουργιών.
 • Παραγωγή έρευνας υψηλού επιπέδου με βάση τις διεθνείς προδιαγραφές μέσω της προώθησης των ερευνητικών συνεργασιών και αξιοποίηση και διάθεση των αποτελεσμάτων προς όφελος της κοινωνίας.
 • Προώθηση της αριστείας και της καινοτομίας, μέσω της ενίσχυσης και της επιβράβευσης των επιτευγμάτων των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας στη διδασκαλία και την έρευνα.
 • Βελτίωση οικονομικών στοιχείων μέσω της χρηματοδότησης από ερευνητικά έργα.
 • Βελτίωση της σύνδεσης με την τοπική κοινωνία, την αγορά εργασίας, τους επιστημονικούς φορείς και τους αποφοίτους του Τμήματος.
 • Ισχυροποίηση της εξωστρέφειας και της διεθνούς παρουσίας του Τμήματος, με έμφαση στην αναγνώριση του Τμήματος σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.
 • Αποτελεσματικότητα των διοικητικών διαδικασιών και βελτίωση των υποδομών του Τμήματος δίνοντας έμφαση στη Φοιτητική Μέριμνα και στον περιορισμό της γραφειοκρατίας.
 • Ενίσχυση της προσβασιμότητας και της διεθνούς κινητικότητας των φοιτητών.

 
Όλες οι διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας υπόκεινται σε επιθεώρηση και ανασκόπηση, η οποία διενεργείται σε ετήσια βάση από την ΟΜΕΑ σε συνεργασία με την ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος.
Η πολιτική ποιότητας του Τμήματος εστιάζεται κύρια στην υποστήριξη της ακαδημαϊκής φυσιογνωμίας και του προσανατολισμού του προγράμματος σπουδών που προσφέρει το Τμήμα, την προώθηση του σκοπού και του αντικειμένου του, αλλά και της επίτευξης των στρατηγικών στόχων που τίθενται, μέσα από διαδικασίες και δράσεις, στο πλαίσιο της διαρκούς ανάπτυξης και βελτίωσής του.
 
Παράλληλα, οι στρατηγικοί στόχοι του Τμήματος συνδέονται με τους αντίστοιχους στόχους του ιδρύματος που περιλαμβάνουν:

 1. Ενίσχυση-αναβάθμιση του εκπαιδευτικού έργου.
 2. Ενίσχυση-αναβάθμιση της έρευνας και της καινοτομίας.
 3. Βελτίωση του ύψους και της απορρόφησης της χρηματοδότησης.
 4. Ενίσχυση-αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού.
 5. Ενίσχυση-αναβάθμιση και βελτίωση της διαχείρισης των υποδομών και υπηρεσιών του Ιδρύματος.

 
Επικοινώνηση της πολιτικής διασφάλισης ποιότητας
 

 • Ήδη στην ιστοσελίδα του Τμήματος Υπάρχει ειδική ενότητα στην οποία είναι αναρτημένα τα μαθησιακά αποτελέσματα του ΠΠΣ του Τμήματος καθώς και ο Οδηγός Σπουδών.
 • Στην τελετή υποδοχής πρωτοετών φοιτητών αναπτύσσονται λεπτομερώς όλες οι πληροφορίες που αφορούν στην πολιτική διασφάλισης της ποιότητας του ΠΠΣ.
 • Πρόκειται να διοργανώνονται ετήσιες ημερίδες ενημέρωσης των φοιτητών με περιεχόμενο την πολιτική του Τμήματος για τη διασφάλιση της ποιότητας των προπτυχιακών σπουδών.
 • Το Τμήμα ήδη διαθέτει μια πολύ ενημερωμένη και κατατοπιστική ιστοσελίδα για το σύνολο των ζητημάτων που αφορούν στις προπτυχιακές σπουδές. Επίσης, ήδη ένα μεγάλο μέρος της επικοινωνίας των φοιτητών με τις διοικητικές υπηρεσίες του Τμήματος καθώς και με τους διδάσκοντες αλλά και η πρόσβαση των φοιτητών σε πληροφορίες και υλικό για τα μαθήματα του ΠΠΣ γίνονται ηλεκτρονικά (βλ. αναλυτικές πληροφορίες στα σημεία 6, 7 και 8 της παρούσας).
 • Τη δημοσιοποίηση (στην ιστοσελίδα του /Τμήματος) της ετήσιας έκθεσης της νεοσυσταθείσας επιτροπής Έρευνας του Τμήματος.

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Δ.Π.Θ.

Επικοινωνία

Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας

Παναγή Τσαλδάρη 1
Κομοτηνή, 69100

Τηλ: 25310-39462
Fax: 25310-39483

Email: secr@he.duth.gr

 

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.